หาก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ 999 แทน