Login :
 
รหัสประจำตัว(5หลัก) :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(13หลัก) :
หาก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ 999 แทน
และทำการใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องในช่องแก้ไขรหัสผ่าน
  
      
หมายเหตุ รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ที่ห้องเรียนกับครูประจำชั้น
ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. (เท่านั้น)